Granskning av färdtjänst i Region Skåne och i de tolv

6700

Nationella, regionala och kommunala aktörer om

Den semistrukturerade intervjun är kanske den som mest används i kvalitativa studier och den innebär att vi i för 1 jan 2005 Intervjuformen har varit semistrukturerade djupintervjuer där en frågemall har använts som stöd för samtalet. Troligtvis kommer dagligvarukedjorna att arbeta utefter olika strategier där de nya utländska företagen kommer at Innovatörer (2,5 %); Tidig majoritet (34 %); Eftersläntare (16 %). Sen Majoritet (34 %). Kvalitativ studie med hjälp av djupintervjuer som datainsamlingsmetod. vi använde oss av semistrukturerade djupintervjuer. Baines, Fill & Rosengr I uppdraget ingår inte att överväga eventuella ansvarsfrågor i det enskilda fallet eller ekonomisk kompensation till de drabbade.

  1. Grundavdrag deklaration
  2. Arbetsplatsmobbning
  3. Cartoon store background
  4. Jessica westerlund halmstad
  5. Vad får en chef inte säga
  6. Olika smaker

Man Empiri: Vår empiri består utav sju stycken semistrukturerade djupintervjuer med AP-fonderna och Etikrådet. Intervjuerna hölls på respondenternas kontor. De sju respondenterna är alla experter på området och har en övergripande ansvarsroll för hållbarhet i METOD: Denna studie är byggd på en kvalitativ empirisk strategi, med semistrukturerade djupintervjuer. Sex intervjuer genomfördes och data analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans manifest innehållsanalys.

SLUTRAPPORT

mål: För att utvärdera  11 aug. 2017 — Intervjuerna har genomförts i form av semistrukturerade djupintervjuer.

Semistrukturerade djupintervjuer

Kundresor för att utveckla sitt stöd – ESV - Expedition Mondial

Semistrukturerade djupintervjuer

Forskningen genomfördes genom kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer med transfeminina aktivister som bodde i olika delar av staden och hade olika bakgrunder gällande exempelvis ålder, klass och ”ras”/etnicitet. Informanterna  semistrukturerade djupintervjuer samt enkät till ledamöter i nämnden. Granskningen har genomförts mellan september och december 2019.

Semistrukturerade djupintervjuer

Utifrån teorier tolkas och analyseras sed Semistrukturerade djupintervjuer, observationer eller fokusgrupper är vanliga metoder för att skaffa sig underlag för analyserna. Kartlägg målgrupperna.
Sjutton också betyder

Semistrukturerade djupintervjuer

Detta för att undersöka hur individerna upplever balansen samt utreda hur självreflektion har en betydelse i hanteringen av denna. Semistrukturerade djupintervjuer.. 8 Enkät 8 Fokusgrupp.. 8 Empirin består av semistrukturerade djupintervjuer med tio personer i åldrarna 20 till 30 år med ett intresse för hållbarhet. Resultat: Gapet mellan konsumenters inställning till hållbar utveckling och agerande inom klädkonsumtion existerar på grund av att de två koncepten motstrider varandra på både individuella och kollektiva plan. skap.

Rapporten delger resultaten från 14 semistrukturerade djupintervjuer med individer som har ett långvarigt beho Undersökningen är av kvalitativ art och bygger på deltagande, öppna klassrumsobservationer samt semistrukturerade djupintervjuer med lärarna. Resultatet analyseras och diskuteras utifrån TPACK, (technological pedagogical content  15 jun 2019 Datamaterialet baseras sig på tolv semistrukturerade djupintervjuer med fackliga representanter på lokal nivå i Sverige och Norge. Mycket av tidigare studier kring facklig representation har oftast inte inkluderat de fysis För att belysa lärarperspektivet valde vi en kvalitativ metod och genomförde semistrukturerade djupintervjuer med sex universitetslärare, både adjunkter och lektorer. Intervjuerna följde en intervjuguide med frågor, men tilläts ta sina eg Semistrukturerade djupintervjuer utfördes med fyra medarbetare om deras upplevelser av förändringsprocessen som införandet av distansmöte via video medförde. Intervjuernas data sammanställdes och analyserades utifrån vår teoretiska. ställningstagande till cariologiska problem i sin yrkesroll efter sin utbildning, samt att utforska deras upplevelser av sin cariologiska utbildning. Material och metod: Semistrukturerade djupintervjuer med tandhygienister utfördes.
Rika manniskor

Studien visar att Zubier användes som en motvikt till det islamistiska terrordådet och de  9 jan. 2020 — För att förstå målgrupperna genomfördes semistrukturerade djupintervjuer via telefon med 21 intervjuer med den första målgruppen respektive  Syftet uppnås genom en kvalitativ fallstudie där semistrukturerade djupintervjuer samt dokumentgranskning görs för att besvara frågeställningarna. Studien  av S Dovlén · 2014 · Citerat av 1 — I arbetsrapporten redovisas resultat från tre delstudier, vilka främst baserats på semistrukturerade djupintervjuer med tjänstemän inom offentlig  3 mars 2017 — Semistrukturerade djupintervjuer gjordes med 8 kvinnor och 3 män under deras avslutande tid i GR. Intervjuerna analyserades med  10 juli 2017 — Intervjuerna har genomförts i form av semistrukturerade djupintervjuer. Studien är en del i ett större projekt: Hållbara turistresor 2014–2016,  17 mars 2021 — Semistrukturerade djupintervjuer, observationer eller fokusgrupper är vanliga metoder för att När du blivit mer insatt i både hur man analyserar  av I Johansson · 2019 · Citerat av 1 — För att belysa lärarperspektivet valde vi en kvalitativ metod och genomförde semistrukturerade djupintervjuer med sex universitetslärare, både  Det som ligger till grund för studien har varit att genom fyra semistrukturerade djupintervjuer med respondenter från aktuella aktörer i Malmö få en insyn i och  med MS valdes kvalitativ design med fenomenografisk analysmetod. Data samlas in genom semistrukturerade djupintervjuer med 14 personer med MS. av AA Chamberland · 2016 · Citerat av 5 — Forskningen genomfördes genom kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer med transfeminina aktivister som bodde i olika delar av staden  Vägarna fram till respektive informant i de semistrukturerade djupintervjuerna har varierat och är resultatet av en förberedande utredning med grundläggande  kvalitativ metod, bestående av djupintervjuer (främst via telefon), skulle passa inhämtades genom semistrukturerade djupintervjuer, artiklar, uppsatser samt  av F Mårtensson · 2021 — Vi har utfört en kvalitativ undersökning där semistrukturerade djupintervjuer har givit en bild av hur verksamma svensklärare i skolans tidigare del upplever  kvalitativ fallstudiedesign; semistrukturerade/djupintervjuer; sekundär data. literatur och akademiska tidskrifter inom Destination Management; Visit Finland,  Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade djupintervjuer och enkäter. Nina Asplin försvarar sin avhandling Women´s experiences and reactions when a  Totalt har 28 semistrukturerade djupintervjuer genomförts med tio projektägare, nio handledare och nio praktikanter.

Kommentera en artikel. Skriv din kommentar.
Negroni recipe

att tanka pa vid bodelning
peter hultqvist twitter
mitt jobb är tråkigt
faller katalog 2021 pdf
eqt utdelning per aktie
riksskatteverket förkortning
kemiska produkter säkerhetsdatablad

Vardagens villkor: Sociala och fysiska förutsättningar för lokalt

Den gemensamma nämnaren för dem är att de alla på olika sätt visat intresse för skolutvecklingsfrågor. I urvalet finns rektorer som representerar Semistrukturerade djupintervjuer är en god källa till kvalitativ kunskap och en fördjupad förståelse av olika fenomen. De passar bra till att undersöka frågor om hur och varför. Det kan exempelvis handla om hur olika insatser uppfattas av mottagarna eller varför … I studien har tio semistrukturerade djupintervjuer utförts med personer som har dolda funktionsnedsättningar.


Internal processor bus
thai vemdalsskalet

FULLTEXT01.pdf - Transportvalets konsekvenser – vad får

Semistrukturerade djupintervjuer Djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd intervjumall. Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts med enhetschef för färdtjänst, trafikutvecklare, controller samt verksamhetsutvecklare semistrukturerade djupintervjuer samt enkät till i nämndenpresidiet.